Lider Etkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, T. (2014). Lider Etkinliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 1-24.

Sorumlu Yazar: 
Tolga Yılmaz
Geçerlik: 

Keşfedici faktör analizi neticesinde, maddelerin öz değeri 1’den büyük olan ve bir faktörden oluşan, toplam varyansın %84,17’sini açıklayan bir yapıda olduğu görülmüştür. doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre verilerin ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı ve faktör yüklerinin maddelere göre sırasıyla ,930; ,923; ,933; ,889 ve ,912 olduğu
tespit edilmiştir. Fakat ölçeğin uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyede ve anlamlı çıkmamıştır. Bu durumda ölçeğin dördüncü maddesinin psikometrik özellikleri itibariyle modelin uyum iyiliği değerlerini bozduğu ve ölçekten çıkarılması gerektiği değerlendirilerek analiz tekrarlanmıştır. Ölçeğin dördüncü maddesi çıkartılarak yapılan analize göre dördüncü madde olmaksızın analiz edilen modele ilişkin uyum iyiliği değerlerinin iyi uyum özelliklerine sahip olduğu görülmektedir. Bu haliyle ölçeğin uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyede ve anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı dört maddelik yapısıyla 0,94 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.

Ölçek dört madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.
Yöneticim (amirim) liderlik rollerini uygun bir şekilde yerine getirir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)