Kurumsal Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uçar, M.E. (2010). Üniversite öğrencileri ve üniversiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ertuğrul Uçar
Geçerlik: 

Kurumsal güven ölçeği için 590 kişi üzerinde yapılan faktör analizinde KMO .83 çıkmıştır. Bu durum örneklem büyüklüğünün faktör analizi için iyi düzeyde uyumlu olduğunu göstermektedir. Bartlett testi 001 düzeyinde önemli olduğu bu değere ait olasılığın 0.000 olduğu bulunmuştur. Bu sonuç faktör analizi için örnekleminin normal dağıldığını göstermektedir. Faktör analizi için yapılan anti image korelâsyonları tüm maddeler de. 05 ten büyük bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Kurumsal Güven Ölçeği için yapılan güvenirlik analizinde Cronbach Alpha.84 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa katsayısı ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.

21 maddeden oluşmaktadır.
Örnek Maddeler:
1.Bir haksızlıkla karşılaştığında insanların haklarını arayacağı kurumlar var.
7.İnsanlar bir sorun yaşadığında rahatlıkla bir devlet kurumuna başvurup sorunları çözebilirler.
8.İnsanlar kurumların işleyişi ile ilgili bir sorunlakarşılaştığında (İşin gecikmesi, engellenmesi vb.) yasalsüreçlere kolaylıkla başvurabilirler.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: