Kuruma Duyulan Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bilişik, H. (2010). Öğretmenlerin yöneticilerine duydukları güven algılarının iş tatmini üzerine etkisi: Yalova ilinde bir uygulama (Yüksek Lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: