Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alkan, F., ve Erdem, E. (2012). Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1

Sorumlu Yazar: 
Fatma Alkan
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 4 faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve 25 maddeden oluştuğu tespit
edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin yeterli uyum indekslerine sahip olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütünü için Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısının 0.910, araç-gereç ve kimyasalları tanıma alt boyutunda 0.916, dönütleri dikkate alma alt boyutunda 0.774, laboratuvarda iletişim alt boyutunda 0.809 ve kendini hazır hissetme alt boyutunda 0.643’dür

4 alt boyut ve 25 madde
Araç-gereç ve kimyasalları tanıma (14) :
Dönütleri dikkate alma (4) :
Laboratuvarda iletişim (3) :
Kendini hazır hissetme (4) :

Derecelendirme: 
Ölçek 5’li likert tipinde (1= hiçbir zaman – 5= her zaman) düzenlenmiştir.
İletişim: