Kumar Aşerme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Buran, A., Çakıcı, M., Çakır, G., ve Yılmaz, B. (2019). Kumar Aşerme Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 20 (Supplement Special Issue 1), 84-86. doi: 10.5455/apd.302644866

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Buran
Geçerlik: 

Kumar Aşerme Ölçeği’nin açıklayıcı faktör anali-zinde örneklem yeterliliği için KMO katsayısı 0.904 ve Bartlett küresellik katsayısı 5325.475 (p<0.001) olarak bulunmuştur. Temel bileşenler analizi ve varimax döndürme yöntemi her faktöre oldukça farklı değişkenler yüklenerek faktörün daha fazla yorumlanabilmesini sağlayan yöntemdir.9Bu yöntem kullanılarak test edilen faktör analizinde iki faktörlü bir yapı elde edilmiş olup bir maddenin tek başına bir faktör oluştur-ması nedeniyle o madde çıkartılıp analizler tekrarlanmıştır. Tek faktörlü yapının özdeğeri 6.236 ve varyansın toplam %77.94’ünü açıkla-dığı görülmüştür. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.747-0.930 arasında bulunmuştur

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirliği için iç tutarlılık analizleri ile test-tekrar test analizi kullanılmıştır. İç tutarlılık için madde tepki istatistikleri incelenmiş, örneklemlerde Cronbach alfa katsayıları hesaplanmış ve yüksek-düşük değerler karşılaştırılarak uç analizi yapılmıştır. Test-tekrar test için daha önceden iletişim bilgileri alınan katılımcılara iki hafta arayla iki uygulama yapılmıştır. Ölçeğin geçerliliği için faktör yapısının geçerliliği test edilmiş, ayrıca benzer yapılarla olan ilişkileri incelenerek dış geçerliliği test edilmiştir. İlişkilerde Pearson korelasyon katsayısı değerleri (0.9-1 çok yüksek ilişki, 0.7-0.9 yüksek ilişki, 0.5-0.7 ortalama ilişki, 0.3-0.5 düşük ilişki ve 0-0.3 ihmal edilebilir ilişki) kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca kumar aşermenin problemli ve patolojik kumar oynayanlar ile problem yaşamayan oyuncular arasında farklılaşıp farklılaşmadığı t testi ile kontrol edilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 21.0 programı kullanılarak yapılmıştır.

1. Şu an kumar oynamak eğlenceli olurdu.
2. Şu an eğer fırsatım olsaydı muhtemelen kumar oynardım.

Derecelendirme: 
7’li likert tip
İletişim: