Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Savcı, M. (2019). Akıllı Telefon Aşerme Ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği: Penn Alkol Aşerme Ölçeğinin Türk kültürüne Akıllı Telefon Aşerme Ölçeği olarak değiştirilmesi ve uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20. doi: 10.5455/apd.13549

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Savcı
Geçerlik: 

ATAÖ’nün yapı geçerliliği AFA ile incelenmiştir. AFA 109 (70 kadın ve 39 erkek) üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri setinin AFA’ya uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett’s Sphericity Testi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda veri setinin AFA’ya uygun olduğu saptanmıştır (KMO örneklem uygunluk katsayısı=0.84 ve Barlett’s Sphericity Testi
χ2=506.94, p<0.001). Sonraki aşamada temel bileşenler analizi ile beş madde üzerinden AFA gerçekleştirilmiştir. AFA sonucunda öz-değeri 2.674 olan tek faktörlü bir yapı elde dilmiştir. Bu yapı toplam varyansın %53.48’ini açıklamaktadır. Geriye kalan dört faktörün öz-değeri 1’in altındadır, dolayısıyla bu faktörler birer yapı olarak değerlendirilmemiştir.

Güvenirlik: 

ATAÖ’nün güvenilirliği test-tekrar test yöntemi, üç farklı örneklemde (AFA, DFA ve ölçüt geçerliliği) Cronbach α iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı ve düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ile incelenmiştir. ATAÖ’nün test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.79 olarak hesaplanmıştır. ATAÖ’nün Cronbach α iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları AFA örnekleminde 0.77, DFA örnekleminde 0.78 ve ölçüt geçerliliği örnekleminde 0.77 olarak saptanmıştır.

tek boyut ve beş madde
Son bir haftayı dikkate aldığınızda, en şiddetli noktasında, akıllı telefon aşermeniz ne kadar güçlüydü?

Derecelendirme: 
İletişim: