Klinik Stres Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şendir, M. ve Acaroğlu, R. (2006). Klinik stres anketi’nin türkçe formunun güvenirlik ve geçerliği. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 14(56), 59-70.

Geçerlik: 

Anketin yapı geçerliliği için faktör yapısı Principal Compenent yöntemi Varimaks rotasyonu ile değerlendirilmiştir.:Elde edilen faktörler toplam varyansın %58.6 ‘sını açıklamıştır.

Güvenirlik: 

Anketin güvenirlik sınamasında iç tutarlılık denetimi için Madde – Toplam Puan Korelasyonu ve Cronbach Alpha Çözümlemesi yöntemleri kullanılmıştır. Anketin tümünün Cronbach Alpha katsayısı .70 olarak bulunmuştur.Anketin madde puan ortalamalarının .32 ve .70 arasında değiştiği gözlemlenmiştir.

4 alt boyut ve 20 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= Hiç – 4= Çok Fazla)