Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eren, N. (2014). Kişilik Bozukluğu Hastaları ile Çalışmanın Zorlukları ve Kişilik Bozukluğu Hastalarına İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin psikometrik özellikleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 51, 318-327. doi: 10.5152/npa.2014.7056

Sorumlu Yazar: 
Nurhan Eren
Geçerlik: 

KBHİÇZÖ ve KBHİTÖ’nün iyi psikometrik özelliklere sahip olduğu; araştırılan
yapıyı ölçtüğü, diğer ölçeklerle uyum gösterdiği, maddeleri arasında yüksek bir iç
tutarlılığa sahip olduğu ve zaman göre tutarlı olduğu saptanarak her iki ölçeğin de geçerli
ve güvenilir ölçekler olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

KBHİÇZÖ için KMO değeri 0.946 bulunmuş, aynı zamanda Bartlett küresellik
testinde de anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Güvenirlik analizlerinde test-tekrar test
katsayısı 0.702; test toplamının cronbach alfa değeri 0.952 olarak bulunmuştur. KBHİTÖ
için KMO değeri 0.925 bulunmuştur. Bartlett küresellik testinde anlamlı bir fark vardır
(p<0.001). Devamlılığa dayalı güvenirlik katsayısı 0.806, test toplamının cronbach alfa
değeri 0.913 olarak hesaplanmıştır. Her iki ölçeğin analizleri toplam puanlar üstünden
yapılmıştır.

Tek boyut ve 21 madde: Serviste aşırı hareketlilik ve hastalar arasında iletişimsel sorunlar yaratma (provokasyon, egemenlik kurma, çeteleşme, kaos vb.).

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0=Hiç, 3=Çok)
İletişim: