Kişilerarası Zayıflık Beklentileri Ölçeği (IOET-TR)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erzurum-Alim, N., Çalışkan, G., Göküstün, K.K., & Akkuş, Z.N. (2019). Validation of a Turkish version of the interpersonal outcome expectancies for thinness (IOET) scale in university students. Progress in Nutrition, 21(4), 1045-1051.

Sorumlu Yazar: 
Nural ERZURUM ALİM
Geçerlik: 

Zayıflık ölçeğinin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizine ilişkin ön koşullar Bartlett’in Küresellik Testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlik ölçüsüne göre incelendiğinde KMO’nun yeterli olduğu ve küresellik varsayımının sağlandığı görülmüştür (χ2 = 3176,639; p<0.001).
Faktör analizi uygulandığında ise IOET-TR’nin tek boyutunun zayıflık beklentisi olduğu, her bir maddenin de zayıflık boyutu üzerinde yüksek faktör yüküne sahip olduğu (0.70’den fazla) görülmüştür.
Ölçeğin tek boyutlu yapısının doğruluğu için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Standartlaştırılmış faktör yükleri, düzeltilmiş korelasyon yapıları Şekil-1’de verildiği gibidir. Zayıflık beklentisi üzerinde en etkili maddelerin sırasıyla 4, 3, 6 ve 2 olduğu görülmüştür.
Düzeltmeler sonrasında yapılan analiz sonucunda elde edilen uyum indeks değerleri ise [(χ2/ sd =3.568, p<0.000), RMSEA=0.071, S-RMR=0.019, AGFI=0.941, GFI=0.976, RMR=0.052, CFI=0.988, NFI=0.983] Tablo 3’te verilmiştir.

Güvenirlik: 

Maddelerin ölçek güvenirliğini sağladığı ve toplam Cronbach alfa değerinin de oldukça yüksek olduğu görülmüştür (Crohnbach alpha=0.933).
Ölçeğin zamanla değişmezliğini saptamak için 117 öğrenci üzerinde 4 hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirliğine ait önce ve sonra olmak üzere iki uygulamanın ortalama ve standart sapma değerleri sırasıyla 2.53±1.34, 2.47±1.46 olarak bulunmuştur. İki ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (t=0,576; p-değeri=0,566). Literatürde 0,90 ve üzeri Intraclass Correlation Coefficient (ICC) değerleri mükemmel kabul edilmektedir (Alpar, 2016). Bu çalışmada da ICC değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür (önce=0.926, sonra=0.939).

1. Zayıf olmak, başkaları tarafından sevilmemi sağlayacak.
2.Zayıf olmak, diğer insanlarla uyumlu olmamı sağlayacak.
3.Zayıf olmak, başkaları tarafından kabul edilmemi sağlayacak.
4.Zayıf olmak, diğerleri arasında popüler olmamı sağlayacak.
5.Zayıf olmak, daha çekici olmamı sağlayacak.
6.Zayıf olmak, başkalarından olumlu davranış görmemi sağlayacak.
7.Zayıf olmak, diğer insanlardan övgü almamı sağlayacak.
8.Zayıf olmak, sosyal anlamda başkaları tarafından kabul görmemi sağlayacak.

Derecelendirme: 
7’li derecelendirme (1=Kesinlikle katılmıyorum – 7=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: