Kısaltılmış Minnettarlık, Gücenme ve Takdir Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gülmeriç, Ö.(2017). Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerinin Minnetttarlık ve Duygusal Zekâ Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Özel Lise Örneği(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Sorumlu Yazar: 
Özge Gülmeriç
Geçerlik: 

Araştırmanın verileri Bursa’da özel bir okula devam eden ve yaşları 14-18 aralığında
( =15.41 ve SS=1.24) değişen 249 öğrenciden (% 50.60 kız, %49.40 erkek) toplanmıştır. Her üç ölçme aracının yapı geçerliklerini incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizleri
yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeklerin güvenirliklerini incelemek için Cronbach Alfa içtutarlık katsayıları, yarıya bölme güvenirlik katsayıları ve test tekrar test puanları arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır. Sonuçlar, bu ölçeklerin lise öğrencilerinin minnettarlık ve duygusal zekâ düzeylerini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir araçlar olduğunu göstermiştir.

1m: Birçok insanın yardımı olmasaydı bugün bulunduğum konumda olamazdım.
16 madde

Derecelendirme: 
9’lu likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 9=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: