Takdir Etme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Göcen, G. (2012). Şükür ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişki üzerine bir alan araştırması (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Geçerlik: 

Elde edilen verilerin faktör çözümlemesine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett testleri uygulanmıştır. KMO testi, seçilen “örneklem verilerinin” faktör çıkarmak için uygunluğunu belirlemekte, Barlett testi ise ki-kare istatistik değerini ve anlamlılık değerini vermektedir (bkz. H. Şencan, 2005: 384). KMO ve Barlett testlerinin sonuçlarının faktör analizi yapmaya imkan vermesi üzerine, ölçeğin temel bileşenleri tespit edilmiş, faktörlerin hesaplanmasında öz değerlerinden yararlanılmıştır.

Güvenirlik: 

Ayrıca Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve – 134 – paralel eş değer test güvenirliği, madde-toplam korelasyonlarından elde edilen güvenirlilik analizleri de hesaplanmıştır. Maddelerin ayırtediciliğini incelemek için katılımcıların şükür ölçeklerinden aldıkları toplam puana göre % 27’lik alt ve üst gruplar oluşturulmuş, alt ve üst grupların madde bazındaki puanları t-testi ile karşılaştırılmıştır.

8 alt boyut 57 madde
Sahiptelik
Farkındalık
Günlük Hayatta Dini Yanlar
Yaşanan An
Kişisel Sosyal Karşılaştırma
Şükür
Kayıp-Sıkıntı
Kişilerarası İlişkiler

Derecelendirme: 
7’li likert (1=bana hiç uygun değil uygun – 3=bana uygun)
İletişim: