Kısaltılmış Öğrenci İletişim Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Yalnız, A. ve Kazaz, N. (2015). Kısaltılmış öğrenci iletişim doyumu ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10(11), 17-24. http://dx.doi.org/10.7827

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 8 maddeden oluşan, tek boyutlu modelin iyi uyum
verdiği görülmüştür (x²= 51.11, sd= 16, RMSEA= .084, IFI= .95, CFI= .95, NFI= .93, NNFI= .92, GFI= .96, SRMR= .056).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur.

Tek boyutlu ve 8 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum- 7=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: