Çocuklar İçin Beden Takdir Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yam, F. C.(2019, Ekim). Çocuklar için Takdir Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ş. Şentürk (Ed.), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (ss.164-172). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Faruk Caner YAM
Geçerlik: 

Yapılandoğrulayıcı faktör analiz sonucunda elde edilen uyum indeksleri x2/df = 1.23, GFI
= .94, IFI = .98, CFI = .98, NFI = .91 AFGI = .90, TLI = .98 ve RMSEA = .044 olarak hesaplanmış ve bu
değerler ölçme aracının yapısının Türk örnekleminde iyi düzeyde uyum sağladığına işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

Çocuklar İçin Beden Takdir Ölçeği’nin (ÇBTÖ)’nin Türkçe Formu’nun Chronbach’s Alfa iç tutarlık a =
.87 olarak hesaplanmıştır.

1. Vücudumla ilgili iyi şeyler hissediyorum.
2. Vücuduma saygı duyuyorum.
3. Vücudumun en azından bazı iyi niteliklere sahip olduğunu hissediyorum.
4. Vücuduma karşı olumlu bir tavır sergiliyorum

Derecelendirme: 
1-Asla 2-Nadiren 3-Bazen 4- Sık Sık 5- Her Zaman
İletişim: