Kısa Semptom Envanteri (KSE)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, N. H., Batıgün, A. D. ve Uğurtaş, S. (2002). Kısa Semptom Envanteri (KSE): Ergenler için kullanımının geçerlik, güvenilirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 125-135.

Sorumlu Yazar: 
Nesrin H. Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 53 madde
Depresyon (14 m)
Anksiyete (17 m)
Olumsuz benlik (9 m)
Somatizasyon (7 m)
Hostilite (4 m)

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (0= hiç – 4= çok fazla)
İletişim: