Kısa Semptom Envanteri ( KSE)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, N. H. ve Durak, A. (1994). Kısa Semptom Envanteri: Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 44-56.

Sorumlu Yazar: 
Nesrin H. Şahin
Geçerlik: 

Alt ölçeklerin toplam puanları üzerinden yapılan faktör analizinde de toplam varyansın %66.2’sini açıklayabilen tek ve güçlü bir faktör bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .96’dır.

5 alt boyut ve toplam 53 madde.
Anksiyete Boyutu (13 m) : Kendini gergin ve tedirgin hissetme.
Depresyon Boyutu(12 m) : Gelecekle ilgili umutsuzluk duyguları.
Olumsuz Benlik Boyutu(12 m) : Suçluluk duyguları.
Somatizasyon Boyutu(9 m) : Baygınlık, baş dönmesi.
Hostilite Boyutu(7 m) : Birşeyleri kırma, dökme isteği

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= hiç- 4= çok fazla)
İletişim: