Kişiler Arası Tepkiverme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duru, E. (2002). Öğretmen adaylarında kişi-durum yaklaşımı bağlamında yardım etme davranışı, empati ve düşünme stilleri ilişkisi ve bu değişkenlerin bazı psikososyal değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: