Kimlik İşlevleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, İ. (2011). Kimlik İşlevleri Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 571-586.

Sorumlu Yazar: 
İlkay Demir
Geçerlik: 

Ölçek toplam varyansın % 68.8’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

yapı boyutunun (e.g., Kendimi tanıdığıma eminim) iç tutarlık katsayısı .80, uyum boyutunun (e.g., Değerlerim ve inançlarım kim olduğumu yansıtır) iç tutarlık katsayısı .77, amaç boyutunun (e.g., Kendim için kişisel hedeflerimi belirledim) iç tutarlık katsayısı .80, gelecek boyutunun (e.g., Gelecekte kim olacağımla ilgili net bir fikrim var) iç tutarlık katsayısı .82 ve bireysel kontrol (e.g., Nasıl hareket etmem gerektiğine ilişkin kararlarımı kendi bireysel seçimlerime göre veririm) boyutunun iç tutarlık katsayısı .65 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut 15 madde
Öz Kabul (3 m):
Bireysel Gelişim (3 m):
Yaşam Amacı (3 m):
Bağlılık (3 m):
Özerklik(3 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: