Kimlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ersanlı, K., & Şanlı, E. (2015). Self-perceived Identity Scale: A scale development study. American International Journal of Social Science, 4(6), 184-194.

Sorumlu Yazar: 
Esat ŞANLI
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği, Temel Bileşenler Analizi ile test edilmiş, Direct Oblimin döndürme tekniği kullanılmıştır. Yapı geçerliliği için, faktör özdeğeri 1, faktör yükü en az .40 olarak alınmıştır. Kimlik algısı ölçeği iki faktörlü bir ölçek olarak toplam varyansın % 41’ini açıklamaktadır. Ölçeğin p<0.01 önem düzeyinde madde toplam puan korelasyonlarının .543 ile .685 arasında değiştiği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi bulguları da elde edilen uyum indekslerinin iki boyutlu yapıyı doğruladığını göstermektedir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini incelemek için Serafini ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen, Demir (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan iç tutarlık katsayıla¬rı yapı boyutu için .70, uyum boyutu için .76, amaç boyutu için .80, gelecek boyutu için .75 ve kontrol boyutu için .77 olan “Kimlik İşlevleri Ölçeği” kullanılmıştır. Olumlu kimlik algısı alt boyutunun kimlik işlevleri ölçeğinin beş boyutuyla pozitif, olumsuz kimlik algısı alt boyutunun ise negatif yönlü bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonuçları olumsuz kimlik algısı ve olumlu kimlik algısı faktörleri için sırasıyla .87, .86,’dır.

1. Kendimi tanıdığımdan emin değilim

5. Çoğu zaman aklım karışıktır

14. Sahip olduğum özelliklerden memnunum

Derecelendirme: 
1= Hiç Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum
İletişim: