Kimlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Coskun, H. (2004). Kimlik Ölçeğinin bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 7(14), 49-60.

Sorumlu Yazar: 
Hamit Çoşkun
Geçerlik: 

Kişisel kimlik ölçe¤i için maddelerin madde-toplam korelasyonu .34 ile .49, sosyal kimlik ölçeği için .43 ile .59 ve kolektif kimlik ölçeği için .43 ile .60 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Kimlik Ölçeği’nin Cronbach alfa katsayısıyla belirlenen iç tutarlılık güvenirliği .79’dur. Kişisel, sosyal ve kolektif kimlik alt ölçeklerinin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .76, .78 ve .80’dir. KÖ’nün altı hafta arayla test tekrar test korelasyon katsayısı .86’dır. Puan değişmezliği katsayıları kişisel, sosyal ve kolektif kimlik alt ölçekleri için sırasıyla .79, .84 ve .68’dir.

3 alt boyut 35 madde
Kişisel (10 m): Değerlerim ve ahlaki standartlarım (kıstaslarım)
Sosyal (7 m): Başkalarına göre popüler oluşum
Kolektif Kimlik (8 m): Ailemin kuşaklarının (soy ağacının) bir üyesi olmak
Dolgu Malzemesi 10 maddedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1’den (benim kim olduğum için önemsiz) 5’e (benim kim olduğum için her zaman çok önemli) )
İletişim: