Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sümer, N. ve Anafarta-Şendağ, M. (2009). Orta çocukluk döneminde ebeveynlere bağlanma, benlik algısı ve kaygı. Türk Psikoloji Dergisi, 24, 86-101.

Sorumlu Yazar: 
Nebi Sümer
Geçerlik: 

Güvenli Bağlanma Ölçeğinin her maddesi için farklı faktör analizleri yapılmıştır. Varimoks rotasyon kullanılarak elde edilen analizlerin ve “scree
plot” testinin tek foktörü işaret etmesi sebebiyle tek faktörlü çözüm sınanmıştır. Faktör analizi sonuçları her iki ebeveyn içinde tek boyut üzerinden güvenli bağlanma düzeyini ölçtüğünü işaret eder. İç tutarlılık sayılarının da tek boyutu destekler şekilde sırasıyla .84 ve .85 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçekteki maddeler arası korelasyonlara bakıldığın da ebeveynlere bağlanma arasın da güçlü bir ilişki olduğu (r = .56, p < .001) bulunmuştur. İki ebeveyne de farklı alanlardaki benlik algıları ve kaygı ile tahmin edildiği gibi güçlü ve anlamlı bir ilişki (korelasyon değerleri. 32 ile. 50
arasında değişmektedir) tespit edilmiştir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert(1=bana çok benziyor – 4=ama bana çok benziyor)
İletişim: