Kesirler Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uz, İ. (2018). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin kesirlere yönelik öz yeterliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Uz
Geçerlik: 

Çalışma grubundan elde edilen verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) ve Barlett testi ile değerlendirilir. Eğer KMO değeri 0,60’tan yüksek olur ve Barlett testi anlamlı çıkarsa (p<,005) elde edilen verilerin faktör analizine uygun olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

Güvenirlik: 

Alanyazına göre Cronbach Alpha değeri 0,75 ile 0,85 arasında olduğunda ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu belirtilmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: