Sağlık Çalışanlarının Kesici- Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzunbayır, N. (2009). Sağlık Çalışanlarının Kesici- Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği. (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nilüfer Uzunbayır
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesinde yapılan faktör çözümlemesi için öncelikle 54 maddelik ölçeğe yanıt vermiş 414 kişilik çalışma grubundan elde edilen verilerin faktör çözümlemesine uygunluğu KMO ve Bartlett testi ile sınanmıştır. Örneklem uygunluğu için hesaplanan KMO değeri 0.83 bulunmuştur. Sağlık çalışanlarına uygulanan 54 maddelik ölçeğin faktör analizi sonucu
faktör yükü 0.40’tan küçük olan maddeler çıkarılarak 25 maddelik ‘Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği oluşturulmuştur. Açıklayıcı faktör analizi ile ölçekte özdeğeri 1’den büyük 9 boyut olduğu görülmektedir. Birinci faktörün özdeğeri 5.24’tür ve % 20.95 varyans açıklama oranı ile yapı geçerliliğini tek başına göstermektedir. Birinci faktöre ait özdeğerin ikinci faktöre ait özdeğerden 2 kat yüksek olması ve ikinci faktör ile daha sonraki faktörler arasında çok fazla bir farkın olmaması ölçeğin tek boyutlu olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Yirmi beş maddeli nihai ölçek 51 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Sağlık çalışanlarına uygulanan bu ölçeğin ilk yarı cronbach alfa değeri 0.72, ikinci yarısının cronbach alfa değeri 0.66 ile iç tutarlılık güvenirliğini sağlamaktadır. Uygulanan bu ölçeğin iç tutarlılık güvenirliği için hesaplanan Spearman – Brown Prophesy” değeri (iç tutarlılık katsayısı) 0.74’tür. Geliştirilen ölçek oldukça güvenilir bir ölçektir.

Toplam 20 madde vardır ve ölçek tek boyutludur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)