Güvenli Üs Senaryo Bilgisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Anafarta M. (2007). Güvenli üs senaryo bilgisi-kılavuz kelime yönteminin psikometrik nitelikleri: Çoklu örneklemde geçerlik ve güvenirlik değerlendirmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Meltem ANAFARTA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: