Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği (Self-Management Behavior Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balçık, G. G. (2011). 5 yaş çocuklar için Kendini Yönetme Davranışı Ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Gülcan Gül Balçık
Geçerlik: 

Testin geçerliğini istatistiksel açıdan belirlemek üzere yapı geçerliği işlemleri
yapılmıştır. Yapı geçerliğinin belirlenmesinde ilk aşamada faktör analizleri yapılmıştır.
Testin 53 maddelik hali ile faktör analizi herhangi bir faktör sayısı belirlenmeden
çalıştırılmıştır. Bunun sonucunda 15 faktör altında sorular dağılmıştır. Ancak soruların
anlamsız bir araya geldiği görülmüştür bunun sonucunda 10 faktörle tekrar faktör
analizi yapılmıştır, yine soruların anlamlı dağılmadığı ortaya çıkmıştır ardından 3, 4, 5,
6, 7, faktörle tekrar faktör analizi yapılmıştır sonuç olarak 7 faktör altında 53 maddelik
testten faktör yükleri .30’un altında olan ve birden çok faktörde yer alan 13 madde
ölçekten çıkartılmıştır, 13 soru çıkarıldığında maddelerin anlamlı dağıldığı ortaya
çıkmıştır

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa, Split- Half ve Gutman katsayılarına bakarak güvenirlik katsayılarına
bakılmıştır. APA kriterine göre %80 in üstü yüksek güvenirliktir. Bunun sonucunda
Cronbach Alfa, Split- Half bu değerin üzerinde olması ve Gutman katsayısının da bu
değere yakın olması dolayısıyla ölçek güvenirliği yeterli düzeyde güvenilir diyebiliriz.
Ardından yapılan test tekrar test analizi ile testler arasındaki tutarlılığı hesaplamak için
testler arasındaki ilişki Pearson moment katsayısı ve Spearman’s rho korelasyon
61
katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar % 98 test tekrar test güvenirliğine sahip
olduğunu göstermektedir. Bu sonuçla testin mükemmele yakın bir güvenirliğe sahip
olduğu anlaşılmaktadır.

Toplam 7 alt boyut ve 40 madde

Kendine ve Çevresine Özen Gösterme (14 m):Çevresindeki eşyaları özenli kullanır

Özbakım/Giyinme (5 m):Giysilerini (pantolon, etek ,tişört gibi) yardım almadan giyer.

Kendini İfade etme (6 m):“Hayır” demesi gerektiği durumlarda “ hayır” diyebilir.

Özbakım/Temizlik (3 m):Ellerini (sabun kullanarak) yardım almadan yıkar.

Yetişkinden Ayrılma ve Acil Durumlarla Baş Edebilme (3 m):Yetişkin gözetiminde (bakkala, parka gitme gibi) kısa mesafelerde yetişkinden ayrılır

Kendini ve Eşyalarını Koruma (3 m):Kendini ve Eşyalarını Koruma

Derecelendirme: 
5’li likert (1=hiçbir zaman – 5=her zaman
İletişim: