Kendini Açma Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Topkaya, N. (2011). Psikolojik yardım alma niyetinin sosyal damgalanma, tedavi korkusu, beklenen yarar, beklenen risk ve tutum faktörleriyle modellenmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Nursel Topkaya
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur( χ2 = 44.88, sd = 19, p< .01). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .67 ile .91 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .79 ile .86 arasında değişmektedir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayıları .41 ile .66 arasında değişmektedir.

8 madde 2 alt boyut
Beklenen Yarar (4 m):
Beklenen Risk (4 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç – 5= Çok)
İletişim: