Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bildik, T., Somer, O., Kabukçu Başay, B., Başay, Ö. ve Özbaran, B. (2013). Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 234(1), 49-57.

Sorumlu Yazar: 
Tezan Bildik
Geçerlik: 

KZVD toplam puanı ile KSE ve İOÖ alt ölçekleri arasındaki ilişki, Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Buna göre KZVD toplam puanı; KSE anksiyete (r=0,50, p<0,001), KSE depresyon (r=0,49, p<0,001), KSE olumsuz benlik (r=0,46, p<0,001), KSE somatizasyon (r=0,48, p<0,001), KSE öfke/saldırganlık (r=0,48, p<0,001), KSE RCİ (r=0,53 p<0,001), KSE BTİ (r=0,42 p<0,001) ve KSE SRİ (r=0,43, p<0,001) ile pozitif yönde ilişkilidir. Benzer şekilde, KZVD toplam puanı ile İOÖ umutsuzluk (r=0,44, p<0,001), İOÖ düşmanlık (r=0,50, p<0,001), İOÖ intihar düşüncesi (r=0,53, p<0,001), İOÖ kendini olumsuz değerlendirme (r=0,13, p<0,001) ve İOÖ toplam puanı (r=0,53, p<0,001) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayısı ise α=0,79 bulunmuştur.

2 alt boyut. Otonom alt boyutu 5 alt boyut ve kişiler arası işlevler boyutu 8 alt boyuttan oluşmakta. Toplam 39 madde.
Kişiler Arası İşlevler Boyutu
Otonom İşlevler Boyutu

Derecelendirme: 
3’lü Likert ( 0= hiç uygun değil- 2= çok uygun)
İletişim: