Romantik İlişkide Kendini Açma Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğruyol S. ve Uzun, N.B. (2019). Romantik İlişkide Kendini Açma Düzeyi Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, (s.26-31). Sivas, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Sena Doğruyol
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)’nin temel sayıltıları sınanmış ve Açıklık, İletişim, Cinsel Yakınlık ve Duygulanım olmak üzere 4 boyutlu toplam 25 maddeden oluşan yapı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları; toplam test için .94, Açıklık alt boyutu için .93, İletişim alt boyutu için .86, Cinsel Yakınlık alt boyutu için .91 ve Duygulanım alt boyutu için .84 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 25 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Açıklık (9m)
İletişim (7m)
Cinsel yakınlık (4m)
Duygulanım (5m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)