Kendini Aldatma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirtaş, H. E. (2013). Kendini aldatma ölçeği geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Ermiş Demirtaş
Geçerlik: 

Ölçüt bağıntılı geçerlik türlerinden benzer ölçekler geçerliği için Kendini Aldatma Ölçeği ile BIDR Kendini Aldatma Alt Ölçeği arasındaki ilişkiye bakılmış; katılımcıların iki ölçekten aldıkları puan arasındaki korelasyon (r) .89 olarak gözlenmiştir. Bu sonuç, iki ölçek arasında yüksek düzeyde ilişki olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla, ölçeğin bütününe ve alt boyutlarına ait Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin bütününe ait Cronbach α katsayısı .89, Benliği Güçlendirici Kendini Aldatma Alt Boyutu’nun α katsayısı .88 ve İnkar Yoluyla Kendini Aldatma Alt Boyutu’nun α katsayısı ise .73 olarak bulunmuştur. Bu değerler, İnkar Yoluyla kendini Aldatma Alt Boyutu’nun oldukça güvenilir; Benliği Güçlendirici Kendini Aldatma Alt Boyutu ile Kendini Aldatma Ölçeği’nin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.

17 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
0 katılmıyorum, 1 biraz katılıyorum, 2 orta düzeyde katılıyorum, 3 çoğunlukla katılıyorum ve 4 tamamen katılıyorum ifadelerine karşılık gelmektedir.