Kariyer Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gündüz, H. Ç. ve Yılmaz, F. N. (2016). Lise öğrencilerinin kariyer kaygılarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1008-1022.

Sorumlu Yazar: 
Hicran Çetin Gündüz
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. (χ2 /sd=2.518, RMSEA=0.067, CFI=0.95, NFI=0.92, NNFI=0.94, SRMR=0.055, GFI=0.92 ve AGFI=0.90). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .31 ile .88 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .742 ile .797 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .70 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .313 ile .588 arasında değiştiği görülmüştür.

2 alt boyut ve 14 madde
Kaygılar (9 m): Gelecekte istediğim mesleği yapmayacağımdan kaygılanıyorum.
Meslek Seçimine Yönelik Kaygılar (5 m): Mesleki geleceğimi düşündüğümde huzursuzlanıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: