Karikatür Okuma Becerisine Yönelik Erişi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çifci, M. & Kaplan, K. (2020). A Scale Development Study for Determining Caricature Reading Skills of Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 19(4), 1-23.

Sorumlu Yazar: 
Kadir Kaplan
Geçerlik: 

Testin geçerlik ve güvenirliğinin gözleme dayalı sorgulanması, hedef örneklem üzerinde yapılacak uygulama öncesinde, test maddelerindeki yönergelerin ve test maddelerinin anlaşılırlığını (teknik terim vb.), cevaplama süresini ve genel olarak uygulama tarzını değerlendirmek amacıyla 59 kişilik bir grup 6.sınıf öğrencileri üzerinde ön uygulama yapılmıştır.
Ön uygulama sonucu erişi testinin madde ayırt ediciliği ortalaması 0,34 madde güçlüğü ortalaması 0,38 güvenirlik katsayısı (KR-20) 0,67 olarak hesaplanmıştır. Ön uygulama sonunda erişi testinin uygulanabilir nitelikte olduğuna karar verilmiş, ölçülmesi hedeflenen kavramın, özelliğin, becerinin gerçeğe en yakın yapısını elde etmek amacıyla genel uygulamaya geçilmiştir.
Genel uygulama için ölçülmek istenen kazanımlara yönelik güvenilirliği ve geçerliği yüksek bir ölçek elde edilip edilmediğini kontrol etmek amacıyla madde analizi yapılmıştır.
Yapılan madde analizi sonucu karikatür okuma becerisi erişi testinin madde güçlük derecelerinin 0,32 ile 0,67 arasında değiştiği görülmüştür. Testin ortalama güçlüğü ise 0,50 olarak belirlenmiştir.
Karikatür okuma becerisi erişi testi için yapılan madde analizi sonrasında test maddelerinin ayırt edicilik gücünün 0,20 ile 0,72 arasında değerlere sahip olduğu görülmüştür. Madde ayırt edicilik ortalamasının 0,51’dir. 0,30’dan küçük değere sahip 2 ve 6. maddelerin ayırt ediciliklerinin düşük olmasından bu iki maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir.
Son olarak madde analizinde Kuder-Richardson 20 (KR-20) formülü ile güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bu formüle göre karikatür okuma erişi testinin güvenilirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Testin geçerlik ve güvenirliğinin gözleme dayalı sorgulanması, hedef örneklem üzerinde yapılacak uygulama öncesinde, test maddelerindeki yönergelerin ve test maddelerinin anlaşılırlığını (teknik terim vb.), cevaplama süresini ve genel olarak uygulama tarzını değerlendirmek amacıyla 59 kişilik bir grup 6.sınıf öğrencileri üzerinde ön uygulama yapılmıştır.
Ön uygulama sonucu erişi testinin madde ayırt ediciliği ortalaması 0,34 madde güçlüğü ortalaması 0,38 güvenirlik katsayısı (KR-20) 0,67 olarak hesaplanmıştır. Ön uygulama sonunda erişi testinin uygulanabilir nitelikte olduğuna karar verilmiş, ölçülmesi hedeflenen kavramın, özelliğin, becerinin gerçeğe en yakın yapısını elde etmek amacıyla genel uygulamaya geçilmiştir.
Genel uygulama için ölçülmek istenen kazanımlara yönelik güvenilirliği ve geçerliği yüksek bir ölçek elde edilip edilmediğini kontrol etmek amacıyla madde analizi yapılmıştır.
Yapılan madde analizi sonucu karikatür okuma becerisi erişi testinin madde güçlük derecelerinin 0,32 ile 0,67 arasında değiştiği görülmüştür. Testin ortalama güçlüğü ise 0,50 olarak belirlenmiştir.
Karikatür okuma becerisi erişi testi için yapılan madde analizi sonrasında test maddelerinin ayırt edicilik gücünün 0,20 ile 0,72 arasında değerlere sahip olduğu görülmüştür. Madde ayırt edicilik ortalamasının 0,51’dir. 0,30’dan küçük değere sahip 2 ve 6. maddelerin ayırt ediciliklerinin düşük olmasından bu iki maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir.
Son olarak madde analizinde Kuder-Richardson 20 (KR-20) formülü ile güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bu formüle göre karikatür okuma erişi testinin güvenilirlik katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır.

Erişi testinin araştırmacı tarafından hazırlanan ilk taslağında karikatür okuma alanına ait toplam 32 kazanım için hazırlanan belirtke tablosuna göre 32 adet test maddesi ve her bir soru için düzeye uygun dört seçenek hazırlanmıştır.

Derecelendirme: 
Madde analizi sonuçlarından hareketle yapılan gerekli düzeltmeler sonrası 3’ü hatırlamaya, 8’i anlamaya, 17’si çözümlemeye 5’i ise değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan 30 maddelik test; son şeklini almıştır.
İletişim: