Karakter Eğitimi Modeli Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, G. (2007). İlköğretim düzeyinde bir karakter eğitimi programı model önerisi ve uygulanabilirliği (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Gözde YILDIRIM
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğinin sınanması aşamasında, anketin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır.Veri toplama aracının yapı geçerliliği için kabul edilen sınır .40 olarak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha kat sayılarına bakılmıştır. Tüm faktörlerde katsayının .90’ın üzerinde olduğu görülmüştür. Bu katsayılar ölçme aracının yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç – 5= çok)