Kapsayıcı Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sürücü, L., & Maslakçı, A. (2021). Kapsayıcı Liderlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22(2), 201-215.

Sorumlu Yazar: 
Lütfi Sürücü
Geçerlik: 

Geçerlilik, ölçüm aracının ölçmeyi istediği davranışı ya da niteliği gerçekten ölçüp ölçmediği ile ilgidir ve ölçüm aracının işlevini ne kadar iyi yerine getirdiğinin bir ölçüsüdür (Anastasi ve Urbina, 1997, Sürücü ve Maslakçı, 2020). Kapsayıcı liderlik ölçeğin geçerliliğinin tespit edilmesine yönelik olarak dilsel geçerlilik ve yapı geçerliliği test edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik, kullanılan ölçüm aracının kararlılığını ve zaman içerisindeki tutarlılığını ifade eder (Sürücü ve Maslakçı, 2020). Diğer bir ifadeyle güvenirlik, ölçüm aracının farklı zamanlarda uygulandığında, benzer sonuçlar verme yeteneğidir. Kapsayıcı liderlik ölçeğinin güvenirliğini tespit etmeye yönelik olarak literatürde önerilen birkaç yöntem izlenmiştir. Öncelikle ölçeğin iç tutarlılığının tespit edilmesine yönelik olarak Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ve bileşik güvenilirlik değeri hesaplanmıştır. Cronbach alpha değeri ölçeğin geneli için 0.911, alt boyutlarından; açıklık için 0.813, hazır olma için 0.865, ulaşılabilirlik alt boyutu için 0.828 olarak ölçülmüştür. Bileşik güvenilirlik değerleri ise sırasıyla; 0.809 (açıklık), 0.864 (hazır olma), 0.828 (ulaşılabilirlik) ve 0.922 (ölçeğin geneli) olarak hesaplanmıştır. Bu değerler literatürde yaygın olarak kabul edilen 0.7 eşiğinin üzerindedir (Hair et al., 2014; Sürücü ve Maslakçı, 2020).

1. Yönetici, yeni fikirleri duymaya açıktır.
2. Yönetici, iş süreçlerini iyileştirmek için yeni fırsatlara dikkat
ediyor.
3. Yönetici, istenen hedefleri ve bunları başarmanın yeni yollarını
tartışmaya açıktır.
4. Yönetici, sorunları çözmek için hazırdır.
5. Yönetici, takımdan biri olarak görülür ve kolayca ulaşılabilir.
6. Yönetici, kendisine danışılacak profesyonel sorular için hazırdır.
7. Yönetici, talep ve isteklerimi dinlemeye hazırdır.
8. Yönetici, ortaya çıkan sorunlarda kendisine danışmamı veya
erişmemi teşvik ediyor.
9. Yönetici, ortaya çıkan sorunları tartışmaya açıktır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum ve 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: