Üstün Yetenekli ve Zekalı Öğrencilerin Bulunduğu Kapsayıcı Eğitim Ortamı Aile Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, M. G., Ömeroğlu, E., Doğan, A. T., Elif, H., Dağlıoğlu, S. S. B., Sabancı, O., Kukul,V., Kılıç, Ç.E. ve Karataş,S. (2018). Üstün Yetenekli ve Zekalı Öğrencilerin Bulunduğu Kapsayıcı Eğitim Ortamı Aile Katılım Ölçeği geliştirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(3), 1007-1034

Sorumlu Yazar: 
Melek Gülşah Şahin
Geçerlik: 

Uyum değerleri incelendiğinde CFI, NFI ve NNFI değerlerinin mükemmel uyuma RMSEA ve GFI değerlerinin ise iyi uyuma işaret ettiği görülmektedir (Sümer, 2000; Kline, 2005). X2/sd >3 olması nedeniyle iyi uyum sınırından biraz farklılık gösterse de genel olarak X2 değerinin örneklem büyüklüğüne bağlı olduğu dikkate alınmalıdır. AGFI değeri için elde edilen değer iyi uyumdan düşük elde edilse de; 0.87 > 0.80 olduğundan dolayı kabul edilebilir uyumu (Jöreskog and Sörbom, 1993) yansıttığı söylenebilir. Genel olarak tek faktörlü yapının veriye uyumunun sağlandığı söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve 0.89 değeri elde edilmiştir. Sonuç olarak 11 maddelik ve tak faktörlü ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

11 madde ve tek boyuttur.

Derecelendirme: 
5= her zaman, 4=sık sık, 3= bazen, 2= ara sıra, 1= hiç bir zaman
İletişim: