Ebeveyn Çocuk Kapsayıcı İşlev Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Zabcı, N., Erol, E. ve Şimşek, Ö.F. (2018). Ebeveyn Çocuk Kapsayıcı İşlev Ölçeği geliştirme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(51), 190-212.

Sorumlu Yazar: 
Elif Erol
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucu 36 madde ve beş faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .81 olarak saptanmıştır. Endişe – Ayrılığa Hassasiyet faktörü için .830, Eş ile İlişki faktörü için .729, Doyum Odaklılık faktörü için .729, Kapsayamayan İlişki faktörü için .744, . Katı – Kuralcı İlişki faktörü için .653 olarak bulunmuştur.

Ölçek 36 madde ve beş faktörden oluşmaktadır.
Endişe – Ayrılığa Hassasiyet (11m)
Eş ile İlişki (6m)
Doyum Odaklılık (6m)
Kapsayamayan İlişki (6m)
Katı – Kuralcı İlişki (7m)

Derecelendirme: 
İletişim: