İngilizce Kelime Öğrenme Stratejileri Kullanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Sorumlu Yazar: 
Seda ŞERABATIR
Geçerlik: 

Maddelerin bütünü açıklama yüzdesi 57,79 olarak bulunmuştur. Ölçeğin KMO değeri, 85 olarak hesaplanmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği ise 0,82’dir.

ölçek 16 maddeden oluşmaktadır. 1-6 maddeler Yürütücü Biliş Stratejileri, 7-10 maddeler Örgütleme Stratejileri, 11-12 maddeler Not Alma Stratejileri, 13-14. maddeler Tekrar Stratejileri, 15-16
maddeler ise Sosyal Stratejileri kapsamaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= kesinlikle katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)