İlişkiler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stillerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürler arası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), 71-106.

Sorumlu Yazar: 
Nebi Sümer
Geçerlik: 

Farklı yöntemle
ölçülen aynı bağlanma stillleri arasındaki kısmi
korelasyonlar .49 ile .61 arasında değişmektedir. En
yüksek kısmi korelasyon İA ve İÖA’nün güvenli
bağlanma altölçekleri arasında (r = .61, p < .001),
en düşük kısmi korelasyon ise kayıtsız bağlanma
altölçekleri arasındadır (r = .49, p < .001).

Güvenirlik: 

İÖA’nın altölçeklerine ait iç tutarlık katsayıları ise
(alfa) .27 ile .61 arasında değişmektedir.

Derecelendirme: 
(1 = beni hiç tanımlamıyor, 7 = beni tamamıyla tanımlıyor).
İletişim: