Hemşirelikte Etik Eğitiminin Etkinliğini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Üstün, Ç., Akın-Korhan, E. ve Uzelli-Yılmaz, D. (2018). Hemşirelikte Etik Eğitiminin Etkinliğini Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması. Nobel Medicus Journal, 14(1), 31-38.

Sorumlu Yazar: 
Çağatay Üstün
Geçerlik: 

Uyum indeksleri χ2 =398,76, X2 /sd=2,01, RMSEA=0,070, CFI=0,98, NNFI=0,98, NFI=0,96 ve IFI=0,98 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,95 bulunmuştur. Alt boyutlarda; kişisel ahlak alt boyutuna ait alfa değeri 0,90; etik muhakeme alt boyutuna ait alfa değeri 0,92; etik davranış alt boyutuna ait alfa değeri 0,88 olarak belirlenmiştir.

21 madde ve 3 alt boyut
Kişisel Ahlak
Etik Muhakeme
Etik Davranış

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: