Hemşirelikte Kariyer Engelleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İşci N. (2020). Nedensel yükleme kuramı doğrultusunda verilen eğitimin hemşirelerin kariyer engelleri ve nedensel yüklemeleri üzerine etkisi (Doktora tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Necmettin İŞCİ
Geçerlik: 

HKEÖ’nin faktör analizi için yapılan çalışmada Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik ölçümü değerinin 0.948 olduğu belirlenmiştir. HKEÖ’nin Başlangıç Ortak Değerleri, maddelerin başlangıç ortak değerlerinin minimum 0.436, maksimum 0.673 olduğu belirlenmiştir. HKEÖ’nin Varimax rotasyonu uygulaması sonrasında HKEÖ maddelerinin faktör yükü düzeyi 0.302 ile 0.742 arasında bulunmuştur. HKEÖ’nin maddelerine ait faktör yükü 0.415 ile 0.742 arasında olduğu belirlenmiştir. HKEÖ’nin faktör analizinde toplam varyansın % 13.506’sını Örgüt Kültürü ve Politikaları faktörünün, % 7.835’ini Kişisel Tercih ve Algılar faktörünün, % 7.534’ünü Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler faktörünün, % 6.466’sını Kalıplaşmış Önyargılar faktörünün, % 6.439’unu Çoklu Rol Üstlenme faktörünün açıkladığı belirlenmiştir ve bu faktörlerin tamamının toplam varyansın % 41.780’ini açıkladığı saptanmıştır. HKEÖ’nin madde-toplam puan korelasyonu analizi sonucunda güvenirlik katsayısı r=0.379 ile r= 0.594 arasında, pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bulunmuştur (p<0.05).

Güvenirlik: 

HKEÖ’nin iç tutarlılığının incelenmesi sonucunda Cronbach’s Alpha güvenirlik
katsayısı 0.944 olarak saptanmıştır. HKEÖ alt boyutlarının Cronbach’s Alpha değerleri ise; Örgüt Kültürü ve Politikaları alt boyutu 0.925; Kişisel Tercih ve Algılar alt boyutu 0.814; Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler alt boyutu 0.824; Kalıplaşmış Önyargılar alt boyutu 0.650 ve Çoklu Rol Üstlenme alt boyutu 0.835 olarak saptanmıştır. HKEÖ’yü ilk teste göre tekrar-test puanı ile değerlendirdiğimizde; Örgüt Kültürü ve Politikaları, Kişisel Tercih ve Algılar, Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler, Kalıplaşmış Önyargılar, Çoklu Rol Üstlenme ve toplam puanlar arasında yapılan
korelasyon analizi sonucunda p=0.000 düzeyinde pozitif yönde istatiksel olarak önemli derecede bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p< 0.001, r=0.797). Bu bulgu 15 gün sonra tekrar uygulanan HKEÖ’nin öntest ve sontest ölçüm sonuçlarının benzer yapıda olduğunu göstermektedir. HKEÖ’nin x2/SD= 3.277<5; RMSEA= 0.047<0.008;
0.90

Hemşirelikte Kariyer Engelleri Ölçeği (HKEÖ): Örgüt Kültürü ve Politikaları, Kişisel Tercih ve Algılar, Çoklu Rol Üstlenme, Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler, Kalıplaşmış Önyargılar olmak üzere beş alt boyuttan ve toplam 29 maddeden oluşmaktadır. HKEÖ’nin Örgüt Kültürü ve Politikaları alt boyutu, ölçeğin 17, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40,41, 42, 46. maddelerini içeren toplam 11 maddeden; Kişisel Tercih ve Algılar alt boyutu ölçeğin 13, 14, 26, 44, 45, 48, maddelerini içeren toplam altı maddeden; Mesleğe İlişkin Olumsuz Düşünceler alt boyutu ölçeğin 6, 9, 21, 38. maddelerini içeren toplam dört maddeden; Kalıplaşmış Önyargılar alt boyutu ölçeğin 2, 10, 24. maddelerini içeren toplam üç maddeden ve Çoklu Rol Üstlenme alt boyutu ölçeğin 4, 5, 7, 11, 18. maddelerini içeren toplam beş maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
Ölçekte Hiç engellemez” yanıtı için; 1 puan, “Engellemez” yanıtı için; 2 puan, “Ne engeller ne engellemez” yanıtı için; 3 puan, “Engeller” yanıtı için; 4 puan ve “Tamamen Engeller” yanıtı için ise 5 puan verilmektedir.
İletişim: