Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanımında Engeller Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yava, A., Tosun, N., Çiçek, H., Yavan, T., Terakye, G. ve Hatipoğlu, S. (2007). Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanımında Engeller Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Gülhane Tıp Dergisi, 49, 72-80.

Sorumlu Yazar: 
Ayla YAVA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Engeller Ölçeği’nde her faktör/maddenin Cronbach α katsayısı, ölçeğin iç tutarlılığı için hesalanmıştır. Ölçeğin dört alt grubunun Cronbachα katsayıları sırasıyla 0.80, 0.80, 0.72, 0.65 olarak bulunmuştur

4 alt boyut ve 30 madde (2 madde hiçbir alt boyuta dahil değil)
Hemşire(8m)
Uygulama(8m)
Araştırma(6m)
Sunum(6m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (0= hiçbir fikrim yok katılmıyorum – 4= tamamen katılıyorum)