Revize Edilen Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Acaroğlu, R. (2014). Revize Edilen Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeği Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliği. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(1), 8-16.

Sorumlu Yazar: 
Rengin ACAROĞLU
Geçerlik: 

Madde toplam puan korelasyonları 0.47 ile 0.79 arasında, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.90 bulundu. Faktör analizi sonucu ölçek, özgün ölçekten farklı, tek boyutlu ve toplam varyansın % 66.42’sini açıklayan üç faktörlü yapı gösterdi. Yapı geçerliği, 0.49-0.82 faktör yükü aralığı ile desteklendi.

Güvenirlik: 

Ölçek toplam Cronbach alfa katsayısı 0.96’dir.

26 madde içeren bir ölçektir.

Derecelendirme: 
Beşli likert tipte (1-önemli değil, 2-biraz önemli, 3-önemli, 4-çok önemli, 5-çok fazla önemli)
İletişim: