Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yiğit, R., Uysal, D.A., Alıcı, D., Binay, Ş. ve Esenay, F.I. (2017). Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 9, ONLINE ISSN:2149-2468

Sorumlu Yazar: 
Şeyda Binay
Geçerlik: 

ölçeğin model uyumunu belirlemek amacıyla yapılan birinci düzey DFA sonucunda, dört alt faktörden oluşan 21 maddelik yapının ki-kare uyum indeksi(c2= 526.19, p<0.05) anlamlı bulunmuştur. Ki-kare istatistiğinin örneklem büyüklüğüne duyarlı olması nedeniyle, elde edilen değerin serbestlik derecesine oranı bir yeterlik kriteri olarak kullanılmakta ve bu oranlamadan elde edilen sonucun 3.00 ve altında olduğu oranlar yeterli uyum olarak kabul edilmektedir (Çokluk vd., 2010: 268; Seçer, 2015: 98). Bu araştırmada, c2/sd = 2.875 olarak hesaplanmıştır.
Elde edilen bu değer, modelin iyi bir uyuma sahip olduğunu ortaya koymaktadır

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.87’dir. Ölçeğin alt faktörlerine
ilişkin güvenirlikler ise birinci alt faktör için 0.76; ikinci ve üçüncü alt faktörler için
0.68 ve dördüncü alt faktör için 0.67 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen katsayılar, ölçeğin
güvenirliğinin yüksek olduğu yönünde önemli bir kanıt olarak kabul edilebilir.

Derecelendirme: 
(1) “hemen hemen hiç”, (2) “ara sıra”, (3) “bazen”, (4) “çoğu zaman” ve (5) “her zaman”
İletişim: