Hekimlerde Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Topçu, İ., Harmancı-Seren, A. K., Kaya, F., Karadal, A. ve Yıldırım, A. (2012). Hekimlerde Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 9(2), 12-17.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Topçu
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi öncesinde Kaiser Meyer Olkin ve Bartlett testi yapılmış KMO katsayısı 0.878, Bartlett testi sonucu da (X2 =2738.345 ve P<0.001) ileri düzeyde anlamlı olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin madde toplam puan korelasyon değerlerinin 0.29 – 0.71 aralığında, faktör yüklerinin ise 0.514-0.850 aralığında olduğu, orijinal ölçekten farklı olarak 5 değil 4 faktör grubuna ayrıldığı ve ölçek toplamında Cronbach alfa değerinin 0,90 olduğu belirlenmiştir.

23 madde ve 4 alt boyut
Yardım etme(4)
Vicdanlılık(7)
Bilgilendirme ve katılım(4)
Kurumu övme(4)

Derecelendirme: