Öğretmenler İçin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kepenek, Ö. (2008). Öğretmenlik meslek etik ilkelerinin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi (Kocaeli ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Özden KEPENEK
Geçerlik: 

Ölçeğin yakınsama geçerliliğini belirlemek amacıyla, aynı boyutta yer alan değişkenlerin korelasyonu incelenmiş, korelasyonların yüksek ve %1’ lik düzeyde anlamlı olduğu görülmüştür .

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin saptanmasında Cronbach’ın alfa kat sayısı kullanılmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)