Sporcular İçin Örgütsel Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üzüm, H., Mirzeoğlu, N., Polat, E. ve Akpınar, S. (2013). Sporcular İçin Örgütsel Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 137-150.

Sorumlu Yazar: 
Hanifi Üzüm
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 43 madde
Antrenör Davranışı (12 m):
Yönetim ve Finansman (6 m):
Sağlık ve Beslenme (5 m):
Seyirci Davranışları (4 m):
Kararlara Katılma (3 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=neredeyse hiç, 5=çoğunlukla)
İletişim: