Hayvana Yönelik Kötü Davranış Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akdemir, S. (2016). İlkokul öğrencilerinde hayvana yönelik kötü davranış ile saldırganlık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Seda Akdemir
Geçerlik: 

Bursa’da 237 ilkokul 4. sınıf öğrencisi ile yapılan çalışmada ölçeğin iç
tutarlılık kat sayısı .70 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test yöntemiyle 89 öğrenciye
15 gün aralıkla uygulanan ölçeğin kararlılık düzeyi .69 olarak bulunmuştur. Geçerlik
çalışmasında faktör analizi yapılmıştır. İki madde .245 faktör yükün altında
olduğundan dolayı bu 2 madde ölçekten çıkarılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçe güvenirlik çalışması yapılmamıştır. Ancak çalışmaya katılan
öğrencilerin verdikleri cevaplar üzerinden ölçeğin güvenirliği hesaplandığında
Cronbach Alpha Katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %56’sı “0” puan
87
aldığından dolayı simetrik dağılım görülmediğinden bu puanlar çıkarılarak
hesaplandığında Cronbach Alpha Katsayısı bu çalışma için .91 olarak bulunmuştur

Derecelendirme: