Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, C., Kaya, M. ve Peker, H. (2015). Hayatın anlam ve amacı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (38), 39-55.

Sorumlu Yazar: 
Cüneyd Aydın
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda maddelerin döndürülmemiş birinci faktör yüklerinin 0,40 ile 0,80 arasında, madde analizi sonucunda ise madde toplam puan korelasyon katsayılarının (r) 0,47 ile 0,77 arasında değiştiği görülmüştür. Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği maddelerinin faktör yüklerinin birinci faktörde toplanması ve madde analizi sonucu korelasyon katsayılarının (p<0,01) düzeyinde önemli bulunması, ölçek maddelerinin yapı geçerliğine sahip olduğunun birer göstergesidir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,91 ve 35 kişilik bir örneklem grubu üzerinde yapılan test‐tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0,74 olarak bulunmuştur. Elde edilen güvenirlik katsayılarının yüksek bulunması, ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunun göstergesi sayılabilir

2 alt boyut ve 17 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum-5 =kesinlikle katılıyorum)
İletişim: