Yaşamda Anlam Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirbaş, N. (2010). Yaşamda anlam ve yılmazlık (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nur Demirbaş
Geçerlik: 

YAÖ’nin ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında, YAÖ ile RBSÖ arasında r= .217 ( p < .01), YDÖ arasında r=.360 ( p < .01) anlamlı ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

YAÖ’nin güvenirlik çalışması için iç tutarlılığı Cronbach Alfa katsayısı ile belirlenmiştir. Bu amaçla 300 öğrenciden elde edilen verilerin Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. YAÖ’nin iç tutarlılığı (.86) olarak bulunmuştur. Ölçeğin yaşamda anlamın verlığı alt boyutu için iç tutarlılığı (.87), yaşamda anlamın aranması alt boyutunun iç tutarlılığı (.88) olarak saptanmıştır.

10 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Örnek Maddeler:
Yaşamda Anlamın Varlığı(5m): Yaşamımın anlamının farkındayım.
Yaşamda Anlamın Aranması(5m): Daima, yaşamımı değerli hissettirecek bir şeylerin arayışı içindeyim.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=Kesinlikle doğru değil – 7=Kesinlikle doğru)
İletişim: