Ev Ödevi Amacı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Saban, A. İ. (2013). A study of the validity and reliability study of the Homework Purpose Scale: A psychometric evaluation. Measurement, 46(10), 4306-4312. DOI: 10.1016/j.measurement.2013.08.027

Sorumlu Yazar: 
Ayten İflazoğlu Saban
Geçerlik: 

KMO testi sonucu .897, Barlett testi sonucu anlamlı (X2 (df: 105, N = 443) = 2751.032 p < .0001) bulunmuştur. Faktör analizi sonucu varyansın %59.63’ünü açıklayan 3 faktör altında toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Alt ölçekler için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alfa), Ev Ödevi Amacı Ölçeği için 0.74 ile 0.87 arasında, Ödev Yönetimi Stratejileri için .70 ile 0.83 arasında, Ev Ödevi Tutum Ölçeği için 0.70 ile 0.92 arasında bulunmuştur.

15 madde, 3 alt boyut

Öğrenme Odaklı Sebepler (9 m): Ödev yapmak derste neler olduğunu anlamaya yardımcı olur.

Yetişkin Odaklı Sebepler (3 m): Ödev yapmak ailenin onayını almanı sağlar.

Eş Odaklı Sebepler (3 m): Ödev yapmak sınıf arkadaşlarıyla çalışma fırsatı verir.

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=Hiç Katılmıyorum, 4=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: