Güvenlik Kameraları ve Okul Güvenliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer, N. ve Dönmez, B. (2013). Güvenlik kameraları ve okul güvenliği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 437-448.

Sorumlu Yazar: 
Niyazi Özer
Geçerlik: 

Ölçeğin modelinin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğu saptanmıştır (χ2=54.97, df=26, RMSEA=0.097, GFI=0.91, AGFI= 0.84, CFI=0.94, NNFI=0.91, RMR=0.084, SRMR=0.050). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .460 ile .838 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .886, üç hafta ara ile yapılan test-tekrar test çalışması için korelasyon katsayısı .807 olarak hesaplanmıştır.

9 Madde ve Tek Boyut:
Güvenlik açısından sağladığı yararlar göz önünde bulundurulduğunda, kameralar için harcanan paraya değer.

Derecelendirme: 
5’li likert (1= katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: