Güneş Pillerine Karşı Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yiğit, M. (2020). Güneş Pillerine Karşı Farkındalık Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Sorumlu Yazar: 
Merve YİĞİT
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

14 madde
Takip (9 madde)
Güne pillerine ait bilgileri dergilerden edinirim.
Önem (5 madde)
Güne enerjisi yenilenebilir bir enerji türüdür.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: